ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานบนที่สูงและการอบรมที่สูง

52 views 3:28 am 0 Comments July 6, 2022
อบรมที่สูง

ที่สูง คำนิยามตามกฎหมาย คือ พื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป หรือพื้นที่ต่างระดับตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป การขึ้นไปปฏิบัติบนที่สูง แน่นอนว่ามีความเสี่ยงจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจมากพอ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือเกิดความประมาท การพลัดตกลงจากที่สูงมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลยทันที หากไม่เสียชีวิตก็อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพิการ ดังนั้นการอบรมที่สูงนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก

หากมีการทำงานบนที่สูงจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังต่อไปนี้

  • นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมที่สูง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ประมาท ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม
  • นายจ้างต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หากไม่มีคู่มือ ต้องให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตจัดทำขึ้นมา การประกอบ ติดตั้ง ตรวจตราและให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต้องจัดให้มีสำเนาเอกสารเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
  • นายจ้างจำเป็นต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคลที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงมือ เชือกโรยตัว หมวกนิรภัย ฯลฯ
  • กรณีทำงานบนที่สูงเกินกว่า 4 เมตรต้องจัดทำราวกันตก ราวกั้น ตาข่ายนิรภัย หรือจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ลูกจ้างต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดการทำงาน
  • ต้องมีฝาปิดช่องเปิดหรือปล่องต่างๆ หรือรั้วกั้นความสูงไม่น้อยไปกว่า 90 เซนติเมตร
  • อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ทำงานบนที่สูงต้องมีการผูกยึดเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ตกลงสู่ด้านล่าง
  • การใช้บันไดแบบเคลื่อนย้าย มุมบันไดตรงข้ามกับผนังที่พิงต้องวางทำมุม 75 องศา
  • การใช้รถเครนต้องมีแผ่นเหล็กรองขาช้าง ป้องกันการวางไม่ให้ระนาบหรืออ่อนตัว คนขับเครนรวมถึงผู้ให้สัญญาณต้องผ่านการอบรมเครนมาก่อน เครนต้องผ่านการตรวจสอบหรือทดสอบมาแล้วอย่างดี

การอบรมที่สูงมีความสำคัญอย่างมาก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกลงมาจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง ได้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานบนที่สูง หลังจากผ่านการอบรมที่สูงแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้จะวุฒิบัตรเพื่อยืนยัน สามารถใช้ยืนยันแก่ผู้ว่าจ้างได้ การอบรมที่สูงที่อบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

เมื่อผ่านการอบรมที่สูงแล้ว สามารถใช้ปฏิบัติงานบนที่สูงได้หลากหลาย เช่น งานซ่อมแซม ต่อเติม ที่สูงบนหลังคา เสาส่งสัญญาณ ที่สูงโครงสร้างทั่วไป การติดตั้งซ่อมแซมโซล่าเซลล์ ฯลฯ